URTAILA / ZEZEILA /
/ MARTIA / APRILA /
MAIATZA / BAGILA /
GARAGARRILA / ABUZTUA /
ZEMENDIA / ABENDUA /